LEVERINGSVOORWAARDEN
DIENSTVERLENING DE RIDDER

1 Algemeen

1.1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie De Ridder op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach: De bij de NVPA aangesloten psycholoog.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van de Opdrachtnemer.

3.3 Als Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

4. Tarief

4.1 De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Opdrachtnemer brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.

4.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

4.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

5. Adviezen

5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Opdrachtnemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

6.2 De Opdrachtnemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voorzover Cliënt toestemming geeft, rapporteert de Opdrachtnemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

6.3 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan De Ridder, met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

7. Auteursrecht

7.1 Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigenorganisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en training- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

7.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geenvertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;

b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingenvervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

8.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat de zeer voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren ende consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

8.3 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Opdrachtnemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

9. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1 De Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.

9.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding. De werkzaamheden die in dat geval niet zijn uitgevoerd door de Opdrachtnemer worden niet gefactureerd aan de Opdrachtgever.

9.3 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor de Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, ziekte, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

10. Annulering of verplaatsing door de Opdrachtgever

10.1 Training/opleiding door de opdrachtgever De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren of te verplaatsen. Als annulerings- verplaatsingsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.

Annulering

a. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 10.1, € 50,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

b. Annulering door de opdrachtgever van de training/opleiding kan tot 4 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok op de administratiekosten als bedoeld in 5.1a: na, kosteloos geschieden. Bij annulering van de training / opleiding op een termijn van minder dan 3 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 75% van de training/opleidingsprijs berekend.

d. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

e. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.

Verplaatsing

f. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te verplaatsen. Bij verplaatsing voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn van 1 week zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 50,- excl. BTW per uitvoeringsdag aan administratiekosten) in rekening worden gebracht.

g. Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties; ter beoordeling van Opdrachtnemer en dient schriftelijk te worden ingediend.

h. Wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 10.1f in rekening gebracht.

i. Bij annulering of wijziging korter dan drie weken voor aanvang van de opdracht dient 75% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.

10.1 Coaching door de opdrachtgever

a. In afwijking van artikel 10.1 kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.

b. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

c. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

d. De annulerings- wijzigingskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

e. De annulerings- wijzigingskosten zijn van toepassing ongeacht de reden van de afmelding.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling training/opleiding/coaching en opdrachten Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

11.2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de (dagdeel)prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

11.3. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

11.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.